Projekty

Aktuální projekty

Projekt Podpora Mateřské školy Jahoda Černý Most
Výzva Provozní dotace pro mateřskou školu
Realizace Průběžně v roce 2024
Projekt Podpora dětských skupin
Výzva Příspěvek na provoz dětské skupiny
Realizace Průběžně v roce 2024
Projekt Terén Jahoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2024. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.
Cílem terénního programu je sociální práce ve prospěch cílové skupiny dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 - 26 let, která je přímo ohrožena nepříznivou sociální situací a sociálním vyloučením. Tato pomoc tkví zejména ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů. Dosavadní způsob života cílové skupiny přináší rizika, která ohrožují jednotlivce i celou společnost (nevhodný životní styl, experimenty s drogami, nezaměstnanost, záškoláctví, kriminalita apod.). Úkolem sociálních pracovníků je aktivně oslovovat jednotlivce či skupiny osob a nabízet pomoc, radu či informaci, neboť situace mnohých z nich je dána zejména tím, že vyrostli v neuspokojivém prostředí, které jim nebylo dostatečnou oporou a příkladem při řešení problémů a starostí. Se staršími uživateli řešíme otázky i pracovně-právní a nelegálního zaměstnávání a nabízíme i základní poradenství v této oblasti.
Projekt Nízkoprahový klub Džagoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2024. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.
Cíle poskytované sociální služby jsou definovány v souladu s právní úpravou jako poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. V rámci NZDM Džagoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině, mladým lidem ve věku 13 - 26 let, nabízíme bezpečný a adekvátně vybavený prostor , ve kterém cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, vzdělávacího i socializačního charakteru. Klub nabízí i aktivní volnočasový program, který je zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, a to na základě tematických bloků. Na základě realizace sociální práce podporujeme mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Mladým lidem nabízíme alternativu k jejich dosavadnímu způsobu života a nabízíme pomoc při řešení problémů, se kterými se potýkají.
Projekt Nízkoprahový klub Jahoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2024. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.,
Cíle poskytované sociální služby jsou definovány v souladu s právní úpravou jako poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. V rámci NZDM Jahoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině nabízíme bezpečný a adekvátně vybavení prostor, ve kterém cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, rozvojového i volnočasového charakteru. Dále nabízíme aktivní volnočasový program, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, a to na základě tematických bloků. Na základě realizace sociální práce podporujeme děti při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Hájíme zájmy cílové skupiny i společnosti a apelujeme na aktivní občanství dětí.
Projekt Klubík v KRC Jahoda Albertov
Výzva Dar ČEPS
Realizace 1.1.24 do 31.12.24
Záměrem projektu je rozšířit aktivity v Komunitním rodinném centru Jahoda Albertov o nabídku „Klubíků / Hravého dopoledne. Podpoříme rozvoj klíčových kompetencí dětí, hravou formou je budeme rozvíjet jemnou i hrubou motoriku a nácvik sebeobsluhy. To vše společně s prohlubováním komunikačních a sociálních dovedností podpoří sebedůvěru dítěte a zjednoduší mu tak nástup do školky. Aktivita bude probíhat 1 x týdně dvě hodiny přímé práce s dětmi.
Projekt Rodinné centrum Jahoda Albertov
Výzva Grant v oblasti rodinné politiky MHMP
Záměrem projektu je podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) a to edukačními a preventivními aktivitami na podporu budování stabilních vztahů v rodině. Projekt obsahuje aktivity na podporu zajištění služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny: Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života – coworkingové centrum. Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů – semináře pro rodiče. Aktivity na podporu rodin a na podporu mezigenerační soudržnosti - jednorázové a opakující se akce pro děti i celé rodiny.
Projekt JAHODA proti kriminalitě
Realizace 2012 / 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
Projekt se věnuje práci s dětmi a mládeží v souvislosti s prevencí kriminality Programu v oblasti prevence kriminality. Mezi realizované aktivity patří měsíční programy nízkoprahových klubů a terénní služby, besedy, preventivní program DIP a WOW, letní tábor Jahoda a vícedenní výjezdy. Dále se v rámci projektu věnujeme kriminalitě v kyberprostoru, finanční gramotnosti a dluhovému poradenství. Hlavním účelem a cílem projektu je poskytovat služby dětem a mládeži v lokalitě Prahy 14, které budou působit preventivně ve vztahu ke kriminalitě, a to zvyšováním informovanosti a právního povědomí dětí a mládeže a nabídkou spolupráce na změně rizikového způsobu života vedoucí k hodnotnějšímu a zdravějšímu trávení volného času. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.
Projekt Mateřská škola Jahoda
Číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000664
Realizace od 1.9.2022 do 31.8.2024
Projekt Komunitní zahrada Albertov
Výzva Dotační program v oblasti životního prostředí na období roku 2023 a I. čtvrtletí roku 2024
Záměrem projektu je plánovaná realizace obnovy zeleně ve vnitrobloku, komunitní zahrady, kterou využívají klienti komunitního rodinného centra, dětské skupiny a obyvatelé domu Na Slupi 1483/14, Praha 2. Plánujeme zde výsadbu a péči o květinové záhony a květináče a o keře. Plánujeme obnovit prostředí zahrady, která slouží pro komunitní aktivity i jednorázové akce pro děti, jejich rodiče a pro obyvatele domu. Hlavní aktivitou projektu je aktivní zapojení dětí i dospělých do samotné realizace.
Projekt Mimoškolní aktivity v KRC Albertov
Výzva Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024
Záměrem projektu je rozšířit aktivity v Komunitním rodinném centru Albertov o nabídku příměstských letních táborů a jednorázových akcí pro děti. Budeme pořádat pět běhů týdenních příměstských táborů v červenci a srpnu 2023 a tři jednorázové akce: Karneval, Halloween a Svátek svatého Martina. Nabízíme možnost aktivního trávení volného času pro děti v Prahy 2, rozšíření povědomí o více či méně alternativních volnočasových aktivitách pro děti a rodiče, společné trávení volného času. S přispěním dotace od Prahy 2 můžeme příměstské tábory realizovat tak, že se budou moci do nich přihlásit i sociálně slabší rodiny.
Projekt Komunitní rodinné centrum Jahoda Albertov
Výzva Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2023
Záměrem projektu je podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) a to edukačními a preventivními aktivitami na podporu budování stabilních vztahů v rodině. Projekt obsahuje aktivity na podporu zajištění služeb pro rodinu směřující ke zvýšení kvality života rodiny a podporující a posilující funkci biologické i náhradní rodiny: Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života – coworkingové centrum. Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů – semináře pro rodiče. Aktivity na podporu rodin a na podporu mezigenerační soudržnosti - jednorázové a opakující se akce pro děti i celé rodiny.
Projekt Action Day 2023
Výzva Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Organizace JAHODA ve spolupráci s neziskovou organizací Streets 4 kids a školou bojových umění Klub HSCP zrealizují sportovně akční den. Na programu budou sportovní workshopy, workshopy a exhibice sebeobrany, soutěže, ukázky bojových a extrémních sportů.
Projekt Graffiti Jam 2023
Výzva Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Jedná se o akci, jež je zacílena na specifický druh umění - graffiti. Hlavní myšlenkou této akce, která je určena nejen klientům ze sociálních služeb JAHODY, ale i dětem a mladým lidem z široké veřejnosti, je ukázat, že sprejovat se dá i legálně. Akce bude navazovat na celoroční činnost v nízkoprahových klubech, kde budeme především v období letních prázdnin učit děti této výtvarné technice pod dohledem profesionálního sprejera. Programem Graffiti Jamu 2023 budou exhibice a workshopy s profesionálními sprejery. Návštěvníci budou seznámeni s legálností (právní pohled, tresty).
Projekt Fotbalový turnaj s JAHODOU 2023
Výzva Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Fotbalovým turnajem vyústí naše celoroční činnost s dětmi a dospívajícími, kteří pravidelně navštěvují naše fotbalové tréninky. Tyto tréninky se konají 2x týdně na školním hřišti na Černém Mostě, přes zimu v hale na Praze 14. Tréninků se účastní průměrně 20 dětí a dospívajících, ve věkové kategorii 6 - 26 let se může zúčastnit kdokoli. Tréninky navazují na sociální a volnočasové služby, které poskytuje organizace JAHODA, nejsou tedy klasickým kroužkem. Touto aktivitou reagujeme na potřebu cílové skupiny o naplnění volného času, o fotbal je na Praze 14 enormní zájem.
Projekt Strawberry Shake 2023
Výzva Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Jedná se o každoroční koncert kapel, jejichž členové jsou uživatelé sociálních služeb organizace JAHODA. S těmito kapelami si na jednom pódiu zahraje i profesionální kapela, ideálně taková, kterou si uživatelé vyberou. Právě to se stává velkou motivací našich kapel na své tvorbě pečlivě pracovat a jít si za svým cílem. Také se snažíme jejich umění představit veřejnosti. I to je pro kapely důležité, mohou si vyzkoušet, jaké to je hrát v hudebním klubu před diváky. V konečném důsledku jde o ocenění jejich celoročního snažení a poctivých příprav.
Projekt Příměstské tábory KRC Albertov 2023
Výzva Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Cílem projektu je zajistit touto aktivitou dětem z hl. m. Prahy kvalitní volnočasové naplnění v průběhu letních prázdnin. V roce 2023 zrealizujeme pět táborů opět pro dvě věkové kategorie 3 - 6 let a 6 - 12 let. Věkové kategorie budou mít odlišná témata, v jednom týdnu proběhnou tábory pro obě věkové kategorie.
Projekt Strawberry Fields 2023
Výzva Výzva 2023 - podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat. Program podpory využití volného času dětí a mládeže.
Strawberry Fields je jednodenní festival volného času, který nejen dětem a mladým lidem, ale i celé komunitě Černého Mostu a okolí, představuje nejrůznější aktivity, kterými mohou smysluplně vyplňovat volný čas ve velkém městě.
Projekt Tábor Jahoda 2023
Výzva Výzva 2023 - podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat. Program podpory využití volného času dětí a mládeže
Cílem projektu je připravit týdenní letní tábor pro pravidelné uživatele sociálních služeb organizace JAHODA ve věku 6 - 16 let v přírodě mimo sídliště. Účelem je, aby děti poznaly jiné prostředí než je jejich bydliště, kde tráví veškerý volný čas i o letních prázdninách.
Projekt Animátoři
Výzva Výzva 2023 - jednoletá podpora sociálních a návazných služeb
Cílem projektu je realizovat pro neorganizovanou skupinu z cílové skupiny 30 dětí a mládeže na Praze 14 aktivitu komunitního typu, a tím jim nabídnout smysluplné trávení volného času. Projekt nejen podporuje komunitní život na Praze 14 komunitním sportem, ale i poskytuje cílové skupině prostor a příležitost pro multikulturní pravidelné setkávání. Reagujeme tímto i na omezenou či zcela nemožnou příležitost části dětí a mládeže ze sociálně slabších rodin dosáhnout na komerční placené sportovní aktivity.
Projekt JAHODA proti kriminalitě
Realizace 2012 / 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023
Projekt se věnuje práci s dětmi a mládeží v souvislosti s prevencí kriminality Programu v oblasti prevence kriminality. Mezi realizované aktivity patří měsíční programy nízkoprahových klubů a terénní služby, besedy, preventivní program DIP a WOW, letní tábor Jahoda a vícedenní výjezdy. Dále se v rámci projektu věnujeme kriminalitě v kyberprostoru, finanční gramotnosti a dluhovému poradenství. Hlavním účelem a cílem projektu je poskytovat služby dětem a mládeži v lokalitě Prahy 14, které budou působit preventivně ve vztahu ke kriminalitě, a to zvyšováním informovanosti a právního povědomí dětí a mládeže a nabídkou spolupráce na změně rizikového způsobu života vedoucí k hodnotnějšímu a zdravějšímu trávení volného času. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.
Projekt Terén Jahoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2023. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023 - 2024
Cílem terénního programu je sociální práce ve prospěch cílové skupiny dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 - 26 let, která je přímo ohrožena nepříznivou sociální situací a sociálním vyloučením. Tato pomoc tkví zejména ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů. Dosavadní způsob života cílové skupiny přináší rizika, která ohrožují jednotlivce i celou společnost (nevhodný životní styl, experimenty s drogami, nezaměstnanost, záškoláctví, kriminalita apod.). Úkolem sociálních pracovníků je aktivně oslovovat jednotlivce či skupiny osob a nabízet pomoc, radu či informaci, neboť situace mnohých z nich je dána zejména tím, že vyrostli v neuspokojivém prostředí, které jim nebylo dostatečnou oporou a příkladem při řešení problémů a starostí. Se staršími uživateli řešíme otázky i pracovně-právní a nelegálního zaměstnávání a nabízíme i základní poradenství v této oblasti.
Projekt Nízkoprahový klub Džagoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2023. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023 - 2024
Cíle poskytované sociální služby jsou definovány v souladu s právní úpravou jako poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. V rámci NZDM Džagoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině, mladým lidem ve věku 13 - 26 let, nabízíme bezpečný a adekvátně vybavený prostor , ve kterém cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, vzdělávacího i socializačního charakteru. Klub nabízí i aktivní volnočasový program, který je zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, a to na základě tematických bloků. Na základě realizace sociální práce podporujeme mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Mladým lidem nabízíme alternativu k jejich dosavadnímu způsobu života a nabízíme pomoc při řešení problémů, se kterými se potýkají.
Projekt Nízkoprahový klub Jahoda
Výzva Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023. Dotace ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2023. Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2023 - 2024
Cíle poskytované sociální služby jsou definovány v souladu s právní úpravou jako poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. V rámci NZDM Jahoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině nabízíme bezpečný a adekvátně vybavení prostor, ve kterém cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, rozvojového i volnočasového charakteru. Dále nabízíme aktivní volnočasový program, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, a to na základě tematických bloků. Na základě realizace sociální práce podporujeme děti při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Hájíme zájmy cílové skupiny i společnosti a apelujeme na aktivní občanství dětí.
Projekt Neformální vzdělávání v KRC Jahoda
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593
Realizace od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023
Aktivitami projektu plánujeme zkvalitnění neformálního vzdělávání dětí a vzdělávání pracovníků i vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi od tří let a s žáky 1. a 2. stupně ZŠ v klubové činnosti v Komunitním rodinném centru Jahoda Albertov na Praze 2. Pracovníci budou absolvovat kurzy zaměřené na neformální vzdělávání.
Projekt Dětská skupina na Andělu
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017363
Realizace od 1. 7. 2022 do 30.9.2023
Cílem projektu je vybudování a provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny, a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Mateřská škola Jahoda
Číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000664
Realizace od 1.9.2022 do 31.8.2024
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Ukončené projekty

Projekt Sociální začleňování v JAHODĚ III
Číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001779
Realizace od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023
Projekt je zaměřen na realizaci aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci cílové skupiny, a to formou volnočasových a podpůrných aktivit jak v terénu, tak i nízkoprahových klubech.
Projekt Podpora MŠ Jahoda 3
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019394
Realizace od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt realizovat personální podporu v MŠ a to formou školního asistenta a účast pracovníků v projektových aktivitách.
Projekt Jahoda Vinohrady 3
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016911
Realizace od 1.10.2020 do 31.3.2022
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Inkluze a MŠ Jahoda III
Číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001698
Realizace od 1.9.2020 do 31.8.2021
Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt pomáhá v Soukromé mateřské školce Jahoda zajistit podporu dvojjazyčného asistenta pro děti, další aktivitou je projektová výuka a odborná a komunitní setkávání s rodiči.
Projekt Jahůdkové jesličky III
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015854
Realizace od 1.3.2020 do 28.2.2022
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb
Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187
Naše organizace prostřednictvím služby Terén Jahoda je zapojena do projektu, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb
Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187
Naše organizace prostřednictvím služby NZDM Džagoda je zapojena do projektu, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb
Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187
Naše organizace prostřednictvím služby NZDM Jahoda je zapojena do projektu, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt Inkluze a MŠ Jahoda II
Číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001383
Realizace od 1.7.2019 do 31.8.2020
Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt pomáhá v Soukromé mateřské školce Jahoda zajistit podporu dvojjazyčného asistenta pro děti, další aktivitou je projektová výuka a odborná a komunitní setkávání s rodiči.
Projekt Podpora školky Jahoda II
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011645
Realizace od 1.4.2019 do 31.3.2021
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Projekt realizovat personální podporu v MŠ a to formou školního asistenta a účast pracovníků v polytechnickém vzdělávání.
Projekt Dětská skupina Nové Město
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011378
Realizace od 1.4.2019 do 31.3.2022
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Jahoda Vinohrady 2
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008386
Realizace od 1.10.2018 do 30.9.2020
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Sociální začleňování v JAHODĚ 2
Číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781
Realizace od 1.1.2019 do 31. 3. 2021
Projekt je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci cílové skupiny, a to formou volnočasových a podpůrných aktivit jak v terénu, tak v prostorech centra Jahody.
Projekt Inkluze a MŠ Jahoda
Číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001173
Realizace od 1.7.2018 do 30.6.2019
Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.
Projekt Raná péče a péče o děti předškolního věku a Jahoda
Poskytovatel Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Realizace od 7.3.2018 do 6.3.2019
Projekt je zaměřen na cíle: a) Podpora rodinám, jež se ocitnou v krizových či jinak obtížných životních situacích právním, sociálním a finančním poradenstvím; b) Posilování rodičovských kompetencí, vzdělávání rodičů; c) Psychosociální aktivity dětí a rodičů. Záměrem je zvýšení informovanosti rodičů v životních oblastech, které mohou představovat pro rodiče určité riziko v rámci fungování rodiny, nebo které rodiny nedostatečně zvládají. Nabízíme potřebné informace, praktické nácviky, interaktivní přednášky, kurzy atd. Smyslem je vést rodiče k zodpovědnosti za budoucí život svých dětí. Rodičům poskytujeme bezpečný prostor pro vzdělávání, setkávání se, sdílení svých problémů a zkušeností a dětem možnost zapojení se do kolektivu a rozvíjet si sociální inteligenci a vztahové kompetence.
Projekt Sociální začleňování v JAHODĚ
Číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144
Realizace od 1.4.2017 do 31.12.2018
Projekt je zaměřen na rozvoj kulturně komunitního života na území městské části Praha 14 pro děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je zajištění prevence vzniku sociálního vyloučení a aktivizace sociálně vyloučených členů CS.
Projekt Jahoda Vinohrady
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000717
Realizace od 1.10.2016 do 30.9.2018
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Jahůdkové jesličky 2
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008339
Realizace od 1.3.2018 do 29.2.2020
Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě, dětské skupiny a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
Projekt Klub JAHODA
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000428
Realizace od 1.7.2016 do 30.6.2018
Projekt Klub JAHODA je podpořen Evropskou unií, Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost Cílem projektu je provoz volnočasového klubu pro děti na Praze 2 a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi, žáčky 1. stupně ZŠ. Projekt podporuje rovné příležitosti rodičů při vstupu na trh práce. Nabízíme provoz klubu, doprovody dětí a příměstské tábory. V projektu bylo podpořeno dle plánu 44 rodičů, čerpali přes 16100 hodin podpory.
Projekt Podpora školky Jahoda
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004533
Realizace od 1.4.2017 do 31.3.2019
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Projekt Rodinné centrum Jahoda Albertov
Realizace 2019 / 2020 / 2021 / 2022
Podpora realizace ročních projektů nám umožňuje zajistit vzdělávací akce pro rodiče a jednorázové volnočasové akce pro děti a rodiče a pořádat letní příměstské tábory. Nabídka spočívá také v možnosti využití coworkingového centra.
Projekt Rodinná centra v JAHODĚ, z.ú.
Realizace 2020 / 2021
Obsahem ročních projektů je posilování rodičovských kompetencí vzděláváním rodičů, realizací interaktivních odborných seminářů. Podpořeny jsou kreativní výtvarné aktivity pro děti a kroužky zaměřené na psychomotorický rozvoj dětí. Pro ně také připravujeme tematické příměstské tábory.
Projekt JAHODA proti kriminalitě
Realizace 2012 / 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
Cílem projektu je snižování kriminality dětí a mládeže, zvyšování informovanosti a právního vědomí dětí a změna rizikového způsobu života vedoucí k hodnotnějšímu a zdravějšímu trávení volného času. Nabízíme bezpečné aktivity na využití volného času, besedy s odborníky, sportovní akce, výlety, tábor a další. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.
Projekt Prázdniny všem dětem v KRC Albertov
Prostřednictvím dárcovského programu společnosti ČEPS byly v roce 2021 a 2022 podpořeny finančním darem příměstské tábory pro děti a ukrajinské děti. Realizovali jsme tematické tábory zaměřené na podporu poznávacích, sportovních a výtvarných aktivit pro děti ve věku 3 až 13 let v Komunitním rodinném centru Albertov.
Projekt Mimoškolní aktivity v KRC Albertov
Výzva Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022
Záměrem projektu je rozšířit aktivity v KRC o nabídku příměstských letních táborů a jednorázových akcí pro děti pořádaných v Komunitním rodinném centru Jahoda na Albertově. Nabízíme možnost aktivního trávení volného času pro děti v Prahy 2, rozšíření povědomí o více či méně alternativních volnočasových aktivitách pro děti a rodiče, společné trávení volného času. S přispěním dotace od Prahy 2 můžeme příměstské tábory realizovat tak, že se budou moci do nich přihlásit i sociálně slabší rodiny.
Projekt Komunitní zahrada Albertov
Výzva Dotační program v oblasti životního prostředí na období roku 2022 a roku 2023
Záměrem projektu je plánovaná výsadba a údržba komunitní zahrady ve vnitrobloku, kterou využívají klienti komunitního rodinného centra, dětské skupiny a obyvatelé domu Na Slupi 1483/14, Praha 2. Plánujeme zde doplnění a zkulturnění prostředí. Zahrada slouží pro komunitní aktivity i jednorázové akce pro děti, jejich rodiče a pro obyvatele domu. Hlavní aktivitou projektu je aktivní zapojení dětí i dospělých do samotné realizace.
Projekt Terén Jahoda
Výzva Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022
Cílem terénního programu je poskytování sociálních služeb ve prospěch cílové skupiny dětí, mládeže a mladých dospělých ve věku 6 – 26 let z lokality Prahy 14, která je přímo ohrožena nepříznivou sociální situací a sociálním vyloučením. Tato pomoc tkví zejména ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výkony: situační intervence – poskytování zpětné vazby na chování cílové skupiny; kontakt – rozhovor na běžná témata a naslouchání uživateli; rozvoj schopností a dovedností v různých oblastech života jako vzdělávání, finance, bydlení a trávení volného času v podobě účasti či vlastní aktivitě na připraveném programu, výletu, pobytu) a v pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů (výkony: informační servis – poskytování důležitých informací z různých oblastí; sociální poradenství – základní sociální poradenství s problémy, které jsou pro cílovou skupinu aktuální; pomoc v krizi – základní zabezpečení jedince v krizi; jednání s institucí – pomoc či rada při komunikaci s úřady; jednání s blízkou osobou – komunikace s rodinnými příslušníky uživatele a mediace v případě zájmu uživatele; přeposlání a doprovod).
Projekt Nízkoprahový klub Džagoda
Výzva Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022
Cíle poskytované sociální služby jsou definovány v souladu s právní úpravou jako poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálněterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb. V rámci NZDM Džagoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině mládeže ve věku 13 – 26 let, kteří trvale žijí anebo tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most a v jeho blízkém okolí, nabízíme bezpečný a adekvátně vybavený prostor. Zde cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, vzdělávacího i socializačního charakteru. V těsném sousedství klubu nabízíme i vybavenou hudební zkušebna a nahrávací studio. Na základě realizace sociální práce podporujeme mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Mladým lidem nabízíme alternativu k jejich dosavadnímu způsobu života.
Projekt Nízkoprahový klub Jahoda
Výzva Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022
Cílem sociální služby je poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským okolím, sociálněterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů sociálních služeb, dětem ve věku 6 – 14 let, které trvale žijí anebo tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most a v jeho blízkém okolí. V rámci NZDM Jahoda tyto definované cíle naplňujeme v praxi tak, že cílové skupině nabízíme bezpečný a adekvátně vybavení prostor, ve kterém cílová skupina tráví svůj volný čas a realizuje vlastní aktivity preventivního, rozvojového i volnočasového charakteru. Na základě realizace sociální práce podporujeme děti při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastními silami a prostředky, pomáháme získat potřebné informace, podpoříme v obtížných životních situací a snažíme se předcházet osvojení nežádoucích a nezodpovědných modelů chování. Hájíme zájmy cílové skupiny i společnosti a apelujeme na aktivní občanství dětí. Sociální služba je realizována takovým způsobem, že s uživateli služeb jsou vytvořeny individuální plány, které směřují k naplnění osobního cíle/cílů uživatele. Průběh plnění individuálního plánu včetně specifikace jednotlivých služeb, tzv. výkonů (např. informační servis, situační intervence, poradenství, práce se skupinou, doučování, rozvoj schopností a dovedností) je zaznamenáván v evidenčním systémů výkonů sociální práce. Děti ve věku 6 – 14 let, které trvale žijí anebo tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most a v jeho blízkém okolí.
Projekt Den Země s JAHODOU
Výzva Výzva 2021 – podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat
Den Země s JAHODOU bude letos více zaměřen na celou cílovou skupinu organizace JAHODA, a to na děti od 1 roku (a jejich rodiče) až po dospívající klienty sociálních služeb. Akce bude jednorázová a bude se konat v rámci tradičního Týdne Země na Praze 14. Cílem této akce je předat dětem, rodičům a dospívajícím informace o naší planetě a to pomocí workshopů a doprovodných aktivit. Abychom přilákali co nejvíce dětí i rodičů, máme pestrý program.
Projekt Strawberry Fields
Výzva Výzva 2021 – podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat
Festival Strawberry Fields vzniká už několik let ve spolupráci s komunitním centrem Plechárna Černý Most, které nám nabízí prostor, pomoc s personálním a technickým zajištěním. Jde o propojení dvou organizací, které oživují dění na Černém Mostě. V roce 2021 plánujeme navázat užší spolupráci s produkcí festivalu Stop Zevling a více tak propojit dva velké festivaly, které se již dlouhodobě pořádají na Černém Mostě.
Projekt Tábor Jahoda
Výzva Výzva 2021 – podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat
Cílem projektu je připravit týdenní letní tábor primárně pro pravidelné uživatele sociálních služeb organizace JAHODA, pro děti z Prahy 14 v přírodě mimo sídliště. Projekt je určen pro děti 8 – 16 let, které pravidelně navštěvují sociální služby organizace JAHODA, pochází ze sociálně slabších rodin a nemají možnost vyjet na jiný pobytový výjezd komerčního typu. Tábor je určený pro 16 dětí, které budou aktivně zapojené do táborového programu.
Projekt Strawberry Fields 2022
Výzva Výzva 2022 – podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat
Festival Strawberry Fields vzniká už několik let ve spolupráci s komunitním centrem Plechárna Černý Most, které nám nabízí prostor, pomoc s personálním a technickým zajištěním. Jde o propojení dvou organizací, které oživují dění na Černém Mostě. V roce 2022 navážeme opět užší spolupráci s produkcí festivalu Stop Zevling a více tak propojíme dva velké festivaly, které se již dlouhodobě pořádají na Černém Mostě.
Projekt Tábor Jahoda 2022
Výzva Výzva 2022 – podpora kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat
Cílem projektu je připravit týdenní letní tábor primárně pro pravidelné uživatele sociálních služeb organizace JAHODA, pro děti z Prahy 14 v přírodě mimo sídliště. Projekt je určen pro děti 8 – 16 let, které pravidelně navštěvují sociální služby organizace JAHODA, pochází ze sociálně slabších rodin a nemají možnost vyjet na jiný pobytový výjezd komerčního typu. Tábor je určený pro 16 dětí, které budou aktivně zapojené do táborového programu.
Projekt Strawberry Fields 2022 - lektoři workshopů
Výzva Výzva 2022 - podpora sportu, tělovýchovy a volného času
Navazuje na projekt Strawberry Fields 2022.
Projekt Velký fotbálkový turnaj 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Cílem projektu je připravit týdenní letní tábor primárně pro pravidelné uživatele sociálních služeb organizace JAHODA, pro děti z Prahy 14 v přírodě mimo sídliště. Projekt je určen pro děti 8 – 16 let, které pravidelně navštěvují sociální služby organizace JAHODA, pochází ze sociálně slabších rodin a nemají možnost vyjet na jiný pobytový výjezd komerčního typu. Tábor je určený pro 16 dětí, které budou aktivně zapojené do táborového programu.
Projekt Graffiti Jam 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Jedná se o akci, jež je zacílena na specifický druh umění - graffiti. Hlavní myšlenkou této akce, která je určena nejen klientům ze sociálních služeb JAHODY, ale i dětem a mladým lidem z široké veřejnosti, je ukázat, že sprejovat se dá i legálně. Programem této akce budou exhibice a workshopy s profesionálními sprejery, kteří návštěvníkům ukáží, jak se vše připravuje a dělá - od návrhu až po samotnou realizaci.
Projekt Strawberry Fields 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
V roce 2022 proběhne již 10. ročník jednodenního volnočasového festivalu Strawberry Fields. Cílem této akce je podnícení aktivního životního stylu na sídlišti Černý Most. Během tohoto celodenního festivalu vystoupí hudební skupiny z řad dětí a mládeže, jež využívají naše sociální služby a hudební zkušebnu
Projekt Letní tábor Jahoda 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Obsahem projektu je zrealizovat letní tábor pro děti mimo území hl.m.Prahy. Tábor se bude konat o letních prázdninách. Tábor s názvem Letní tábor Jahoda s všeobecným zaměřením se bude konat v rozsahu 7 dnů. Tábor je určený pro děti ve věku 6 - 16 let, které během školního roku navštěvují nízkoprahový klub Jahoda a Džagoda na sídlišti Černý Most a které potkáváme s terénní službou v ulicích Prahy 14.
Projekt Příměstské tábory KRC Albertov 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
V roce 2022 plánujeme celkem 5 týdnů příměstských táborů pro dvě věkové kategorie 3 - 6 let a 6 - 12 let. Věkové kategorie budou mít odlišná témata, v jednom týdnu proběhnou tábory pro obě věkové kategorie.
Projekt Velký fotbálkový turnaj 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Aktivita stolního fotbálku je v nízkoprahových klubech JAHODY velmi oblíbená, klienti sociálních služeb na sobě rádi pracují, pilují techniku a jsou i soutěživí, což jsou vlastnosti, které dobře zúročí právě na této akci. Akce je otevřena i veřejnosti, zapojují se i jiné pražské nízkoprahové kluby.
Projekt Strawberry Shake 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Jedná se o každoroční koncert kapel, jejichž členové jsou klienty sociálních služeb organizace JAHODA a pravidelně zkouší v naší hudební zkušebně. S těmito kapelami si na jednom pódiu zahraje i jedna profesionální kapela, ideálně taková, kterou si klienti vyberou. Právě to se stává velkou motivací našich kapel na své tvorbě pečlivě pracovat a jít si za svým cílem. Také se snažíme jejich umění představit veřejnosti.
Projekt Parkour Workshop Day 2022
Výzva PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tato akce je velmi oblíbená a vyhledávaná, parkour je zkrátka “sídlištní” sport. Konkrétně sídliště Černý Most je plné potenciálních překážek, mnoho dětí i dospívajících je sportovně založeno. Před pár lety bylo na sídlišti vybudované parkourové hřiště, které má velký potenciál, a které není příliš využíváno. Děti a mladí, kteří se o parkour zajímají, pochází často z rodin, které nemají k dispozici příliš finančních prostředků, tudíž žádné kroužky nenavštěvují a jsou takzvaní samouci. V tom vidíme riziko, jelikož jim chybí základy bezpečnosti tohoto sportu.
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Kliknutím na tlačítko „Přijímám vše“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies pro statistiku a marketing.
Podrobnější informace o využití cookies souborů.